Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Nympheagroup là đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm Pevonia tại Việt Nam, cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo rằng Thông tin Thành viên của bạn (như được quy định dưới đây) và các thông tin khác mà có thể dẫn đến việc nhận dạng ra bạn (gọi chung là "Thông tin Cá nhân") đều được bảo vệ.

Bằng việc đồng ý với các Điều khoản Sử dụng, bạn đã cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và chuyển giao thông tin của bạn phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Chính sách bảo mật này.

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Chính sách bảo mật này giải thích những loại Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách thức sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và bảo vệ thông tin đó.

Chính sách bảo mật này áp dụng đối với bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà Pevonia.vn thu thập được thông qua website do Pevonia.vn vận hành (https://www.pevonia.vn, “Website”). Chính sách này có thể thay đổi vào từng thời điểm bằng cách đăng phiên bản được cập nhật của Chính sách trên website hoặc gửi thư điện tử cho các thành viên trực tuyến của Pevonia. Việc bạn tiếp tục truy cập và sử dụng website sẽ được xem là bạn đã đồng ý và chấp thuận với bất kỳ thay đổi nào.

2. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi không thu thập, sử dụng, chuyển giao hoặc tiết lộ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào của bạn mà không được sự đồng ý của bạn. Bạn có thể ghé thăm và duyệt Website của chúng tôi bình thường mà không tiết lộ Thông tin Cá nhân của mình.

Tuy nhiên, trong trường hợp bạn muốn trở thành thành viên của chương trình Thành viên Pevonia Trực tuyến, bạn cần phải đăng ký: (a) họ và tên của bạn; (b) tên người dùng và mật khẩu; (c) địa chỉ thư điện tử; (d) ngày sinh; (e) địa chỉ nơi cư trú; (f) giới tính và (g) số nhận dạng cá nhân (gọi chung là “Thông tin Thành viên”) với Website. Với tư cách là một thành viên của chương trình Thành viên Pevonia Trực tuyến, bạn có thể được hưởng các Dịch vụ miễn phí sau đây đối với các thành viên. Các Dịch vụ dành cho Thành viên gồm có:

  1. Nhận các thông tin cập nhật qua thư điện tử, sản phẩm mới hoặc thông tin về chiến dịch từ Pevonia;

  2. Truy cập vào Trang Thành viên của bạn;

  3. Tham gia vào các chiến dịch hoặc cuộc thi trực tuyến trên Website;*

  4. Nhận và sử dụng các phiếu giảm giá qua web*;

  5. Đăng và xem các nhận xét hoặc đánh giá sản phẩm;

*Xin lưu ý rằng các dịch vụ (iii) và (iv) chỉ áp dụng đối với các Thành viên cư trú tại Việt Nam.

Sau khi bạn đăng ký Thông tin Thành viên, bạn có thể quyết định thôi không làm thành viên và ngừng nhận các dịch vụ như mô tả trên đây vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách thực hiện các bước như mô tả trên Website. Hoặc là, nếu bạn yêu cầu chúng tôi, chúng tôi sẽ ngay lập tức ngừng cung cấp thông tin cho bạn sau khi xác nhận một số thông tin cần thiết.

3. THÀNH VIÊN PEVONIA TRỰC TUYẾN

Tại Trang Thành viên trên Website, các thành viên đã đăng ký có thể truy cập vào Thông tin Thành viên của mình và có thể tự kiểm tra cũng như chỉnh sửa vào bất kỳ thời điểm nào xem thông tin đó có chính xác và cập nhật hay không.

4. TRẺ EM

Website này hướng đến và được thiết kế cho việc sử dụng của những người từ 15 tuổi trở lên. Chúng tôi không có ý định thu thập Thông tin Cá nhân của những trẻ em dưới 15 tuổi.

Pevonia bảo vệ Thông tin Cá nhân của trẻ em được cung cấp cho Pevonia mà nhất thiết phải có sự đồng ý của cha mẹ theo cách thức giống như cách mà Pevonia bảo vệ Thông tin Cá nhân của người lớn.

5. TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO CÁC BÊN THỨ BA

Chúng tôi không chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoài Pevonia trừ khi chúng tôi đề nghị rõ ràng và nhận được sự đồng ý của bạn. Bằng việc đồng ý với Chính sách về Quyền Riêng tư này, bạn đồng ý với việc sử dụng, chuyển giao và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn như sau:

Chia sẻ với các đối tác kinh doanh bên thứ ba

Chúng tôi dựa vào các đối tác kinh doanh bên thứ ba để thay mặt chúng tôi thực hiện một loạt các dịch vụ. Khi làm như vậy, Pevonia có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cùng thực hiện việc tiếp thị và quảng bá các sản phẩm, dịch vụ hoặc các sự kiện mà bạn quan tâm. Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp cho các đối tác kinh doanh bên thứ ba các Thông tin Cá nhân mà họ cần để thực hiện các dịch vụ của họ và chúng tôi cũng yêu cầu các bên đó phải bảo vệ các Thông tin Cá nhân đó và không sử dụng các thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác.

Tuy nhiên, nếu bạn không muốn chúng tôi cho phép các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể thực hiện bằng cách thông báo cho Pevonia.

Tiết lộ cho bên thứ ba xử lý thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ để giúp chúng tôi duy trì và vận hành Website này hoặc vì các lý do khác liên quan đến việc vận hành Website và hoạt động kinh doanh của Pevonia, các nhà cung cấp dịch vụ có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho mục đích đó. Chúng tôi cung cấp Thông tin Cá nhân mà họ cần để cung cấp các dịch vụ này vì lợi ích của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phải bảo vệ Thông tin cá nhân và không được sử dụng những thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Tiết lộ khác

Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn để thực hiện các chỉ thị của bạn, và nếu phù hợp, (a) tuân thủ các yêu cầu theo quy định pháp luật, thực hiện các công việc quản trị, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển và xác định các sản phẩm và dịch vụ mà có thể bạn quan tâm và giới thiệu với bạn các sản phẩm và dịch vụ đó (trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không thực hiện như vậy), (b) bảo hộ hoặc bảo vệ các quyền hoặc tài sản của khách hàng và người lao động của Pevonia và (c) thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ sự an toàn cho các khách hàng, Pevonia, hoặc công chúng.

Hơn nữa, khi hoạt động kinh doanh của Pevonia phát triển, chúng tôi có thể bán hoặc mua toàn bộ hoặc một phần tài sản doanh nghiệp của chúng tôi và trong các giao dịch như vậy, thông tin của khách hàng sẽ được chia sẻ hoặc chuyển giao cho các bên thứ ba có liên quan và có thể coi đó là một trong những tài sản kinh doanh đã được chuyển giao. Bạn qua đây cho phép chúng tôi thực hiện chuyển giao thông tin của bạn theo các giao dịch như vậy.

Website này cho phép bạn đưa các ý kiến hoặc nhận xét của bạn lên mục đánh giá sản phẩm, blog, và các chức năng khác. Xin nhớ rằng bất kỳ thông tin nào mà bạn tiết lộ đều trở thành thông tin công cộng và bạn nên thận trọng khi quyết định tiết lộ thông tin cá nhân, thông tin tài chính hoặc các thông tin khác trong lần gửi đi. Pevonia không thể ngăn chặn việc sử dụng những thông tin đó theo cách thức mà có thể vi phạm Chính sách về Quyền Riêng tư này, luật pháp hoặc quyền riêng tư và sự an toàn của cá nhân bạn và không chịu trách nhiệm đối với các kết quả xảy ra từ việc đăng tải thông tin đó.

6. AN TOÀN THÔNG TIN

Pevonia duy trì các quy trình và tiêu chuẩn nghiêm ngặt và thực hiện mọi biện pháp cẩn trọng thích hợp để ngăn chặn việc truy cập trái phép Thông tin Cá nhân của bạn mà Pevonia đang nắm giữ và bảo vệ sự an toàn của thông tin khi bạn chuyển trực tiếp cho Pevonia qua internet.

Tuy nhiên, không có cách chuyển dữ liệu nào qua internet có thể được đảm bảo an toàn tuyệt đối và bạn phải xác nhận rằng bạn tự chịu rủi ro khi gửi thông tin qua internet. Một khi chúng tôi nhận được Thông tin Cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp phù hợp để bảo vệ dữ liệu mà chúng tôi đang nắm giữ. Chúng tôi sẽ lưu trữ Thông tin Cá nhân của bạn trong 5 năm kể từ ngày đăng ký.

7. COOKIE

Như với hầu hết các website khác, khi bạn ghé thăm Website, một số thông tin ẩn danh nhất định về việc bạn ghé thăm website được tự động ghi lại, có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin về loại trình duyệt mà bạn sử dụng, tên máy chủ và địa chỉ IP mà bạn truy cập internet, ngày và thời gian bạn truy cập Website, các trang mà bạn truy cập khi ở Website này và địa chỉ internet của website đó, nếu có, mà từ đó bạn được kết nối với Website này.

Chúng tôi có thể có được những thông tin đó bằng cách đặt một cookie trên ổ cứng máy tính của bạn và bằng cách sử dụng một web baecon để chúng tôi có thể nhận ra bạn là một người sử dụng đang quay trở lại Website và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.

Cookie là một phần dữ liệu cho phép chúng tôi theo dõi và nhắm đến những điều bạn quan tâm. Thông tin do các cookie thu thập được không bao gồm bất kỳ tên hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng bạn. Chúng tôi sử dụng các cookie để xác định các trang của Website mà bạn truy cập và cho phép chúng tôi tiến hành phân tích các xu hướng của người sử dụng Website này để có thể cung cấp các truy cập của khách hàng một cách đa dạng và cá nhân hóa hơn qua Website này. Xin lưu ý rằng, chúng tôi không lưu trữ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào của bạn trên các cookie hoặc công nghệ khác trên máy tính của bạn. Hầu hết các trình duyệt web ban đầu đều được cài đặt để chấp nhận các cookie nhưng bạn có thể cấu hình trình duyệt của bạn bằng cách không chấp nhận chúng. Để thực hiện được cách chọn đó, vui lòng tham khảo các trang trợ giúp của phần mềm trình duyệt mà bạn đang sử dụng. Nếu bạn cài đặt trình duyệt của bạn từ chối bộ lưu thông tin, xin lưu ý rằng bạn có thể không tận dụng được hết tính năng của Website này. Cookie sẽ được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn cho đến khi bạn gỡ bỏ.

Bằng cách truy cập và sử dụng Website này, bạn đã đồng ý cho chúng tôi đặt các cookie đó trên máy tính của bạn và sử dụng web baecon. Bạn phải thực hiện các bước cần thiết nếu bạn muốn ngăn trình duyệt web của bạn chấp thuận các cookie này và /hoặc cho phép sử dụng các web baecon.

8. CÁC LIÊN KẾT

Website này có thể chứa các liên kết đến hoặc từ các website khác. Nếu bạn sử dụng một liên kết từ Website này đến website của bên thứ ba, thì website của bên thứ ba sẽ không phải tuân theo Chính sách này. Pevonia sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào như vậy. Thay vào đó bạn vui lòng tham khảo các chính sách của bên thứ ba.

9. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu vào bất kỳ thời điểm nào bạn muốn biết bất kỳ Thông tin Cá nhân nào về mình mà chúng tôi đang nắm giữ, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến Thông tin Cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi bằng cách click vào đây hoặc liên hệ với chúng tôi tại info@pevonia.vn.

Chào mừng bạn ghé thăm website!

Đăng ký để nhận các bài viết mới nhất của chúng tôi qua email!